მენიუ

თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (უკონტრასტო და კონტრასტის გამოყენებით)

თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (უკონტრასტო და კონტრასტის გამოყენებით)

თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (მრტ) არის თანამედროვე ნეირორენტგენოლოგიის ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული მეთოდი, რომელიც სწრაფად ვითარდება.

თავის ტვინის მრტ-ს გამოყენებით ექიმს შესაძლებლობა უჩნდება გამოიკვლიოს პაციენტის ტვინის ქსოვილის სტრუქტურული და პათოლოგიური ცვლილებები, შეაფასოს მთლიანად თავის ტვინის ან მისი ცალკეული სტრუქტურების ფიზიკურ-ქიმიური და პათოფიზიოლოგიური პროცესები, ჩაატაროს თავის ტვინის ლოკალური აქტიურობის ცვლილებებზე დაფუძნებული ფუნქციონალური გამოკვლევა.

თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (მრტ) უსაფრთხოა პაციენტისთვის, რადგან არ გააჩნია რადიაციული ზემოქმედება ორგანიზმზე ამ დიაგნოსტიკური პროცედურის ჩატარების დროს.

თავის ტვინის მრტ-ს გამოყენებით აგრეთვე შესაძლოა ჩატარდეს თავის ტვინის სისხლძარღვთა მაგნიტურ-რეზონანსული ანგიოგრაფია, რომელიც არ საჭიროებს თავის ტვინის სისხლით მომარაგების არტერიის პირდაპირ პუნქციას.

თავის ტვინის 3D მრტ.

თავის ტვინის მრტ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ თხელი მონაჭრების სერია, ააგოთ საკვლევი ტერიტორიის სამგანზომილებიანი რეკონსტრუქცია, გამოყოთ სისხლძარღვთა ქსელი და აგრეთვე ცალკეული ნერვული ღეროები, რომლებიც გადიან თავის ტვინის სუბარაქნიოდურ სივრცეში.

თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (მრტ) ფრონტალურ პროექციაში ინიშნება ზოგიერთი მისი დაავადებების დროს.

თავის ტვინის მრტ-ს 1,5 T (ტესლა) გამოყენებით შესაძლო ხდება თავის ტვინის პარკუჭოვანი სისტემის მოცულობისა და ადგილმდებარეობის შეფასება. აგრეთვე ამ ტომოგრაფიაზე კარგად ჩანს თავის ქალის ფუძის ცისტერნები და სხვა ზურგის ტვინის სითხის შემცველი სივრცეები.

A - ცარიელი თურქული კეხი. საგიტალური პოსტკონტრასტული T1-შეწონილი სურათი. ყვითელი ისრით მითითებულია მომატებული თავზურგტვინის სითხე, რომელიც ავსებს ცარიელ თურქულ კეხს. თეთრი ისრით მითითებულია გაბრტყელებული ჰიპოფიზი თურქულ კეხის ფსკერზე.
B - ნათხემის ნუშების ექტოპია. კორონალური პოსტკონტრასტული T1-შეწონილი სურათი. ყვითელი ისარი მიუთითებს კეფის დიდი ხვრელის (თეთრი ხაზი) 5 მმ-ით ქვემოთ დაწეულ ნათხემის ნუშებზე, რომლებსაც აქვთ შენარჩუნებული ნორმალური მორფოლოგია.
C - გაფართოებული მეკელის ფოსოები. კორონალურიT2-შეწონილი სურათი. ყვითელი ისარი მიუთითებს ორმხრივად პათოლოგიურად გაფართოებულ ლიკვორით სავსე მეკელის ფოსოებზე.
D - მენინგოენცეფალოცელე. მარჯვენა საფეთქლის წილის ჭრილის კორონალური T2-შეწონილი სურათი. ყვითელი ისარით მითითებულია საფეთქლის ძვლის ზედაპირის დეფექტის ზღვარი (მის დვრილისებრ ნაწილში), რომლის ფარგლებში ისახება ლიკვორი და მარჯვენა ქვედა საფეთქლის წილის ნაწილი (თეთრი ისარი). სითხის აღმოჩენა მიმდებარე დვრილისებრი მორჩის ჰაეროვან უჯრედებში მიუთითებს ასოცირებულ ლიკვორის გაჟონვაზე.
E - სკლერის უკანა ნაწილის გაბრტყელება და ზედმეტად დახვეული მხედველობის ნერვი. ირიბი საგიტალური მოცულობითი T2-შეწონილი რეკონსტრუქცია მხედველობითი ნერვის ჭრილზე ასახავს უკანა სკლერის გაბრტყელებას (თეთრი ისარი) და მისი ინტრაორბიტალური გარსის კომპლექსის (ყვითელი ისარი) გაზრდილ დახვეულობას ვერტიკალურ სიბრტყეში.
F - მხედველობითი ნერვის თავის პროტრუზია და ლიკვორის მატება პერინევრალურ სივრცეში. აქსიალირი T2-შეწონილი სურათი ასახავს ორმხრივი მხედველობის ნერვების პრელამინარული ნაწილების პროტრუზიას (ყვითელი ისარი), რაც მიუთითებს მწვავე შეშუპებასა და ნერვის გარსის გაფართოებაზე ლიკვორის გამო (თეთრი ისარი).
G - მხედველობის ნერვის თავის გაძლიერებული სურათი. აქსიალური პოსტკონტრასტული T1-შეწონილი სურათი, რომელიც ასახავს პრელამინარულ მხედველობითი ნერვების გაძლიერებას ორმხრივად (ყვითელი ისრები), რაც მიუთითებს მხედველობის ნერვის დისკის შეშუპებაზე.
H - განივი ვენური სინუსის სტენოზი. თავის ქალას უკანა ფოსოს პოსტკონტრასტული მაგნიტურ-რეზონანსული ვენოგრამა. ყვითელი ისრები მიუთითებს განივი სინუსების დისტალური ნაწილებზე, სადაც გამოხატულია გლუვი შევიწროებული ნაწილები, რაც ასახავს ორმხრივ მძიმე სტენოზს.

ასეთი ტვინის ქსოვილის სამგანზომილებიანი რეკონსტრუქცია ნეიროქირურგს ფასდაუდებელ დახმარებას უწევს ოპერაციის დაგეგმვასა და შემდგომ პოსტოპერაციულ მეთვალყურეობაში.

თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (მრტ) საჰიტალურ პროექციაში ინიშნება ზოგიერთი მისი დაავადებების დროს. ნაჩვენებია მესამე და მეოთხე ტვინის პარკუჭის მონაჭერი.

ადრეული დიაგნოსტიკა თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის გამოყენებით ექიმს საშუალებას აძლევს დროულად დაიწყოს გამოვლენილი დაავადების მკურნალობა.

თავის ტვინის მრტ-ს დახმარებით შესაძლოა ზურგის ტვინის და ხერხემლის ერთდროული დემონსტრირება საშვილოსნოს ყელის ხერხემლის მთლიან განფენილობაზე ზურგის ტვინის სივრცეში კონტრასტული ნივთიერებების დანერგვისა და მაიონებელი რადიაციის (რენტგენოგრაფიის) გამოყენების გარეშე, სიმსივნეების ადგილმდებარეობისა და ზომის, საშვილოსნოს ყელის ხერხემლის მალთაშუა დისკების, მალთაშუა სახსრების და მალების მდგომარეობის დადგენა.

ამჟამად თავის ტვინის მრტ პირველ ადგილზეა თავის ტვინის და მისი სისხლძარღვების დაავადებების უმეტესობის დიაგნოსტიკაში. ასეთი მეთოდები კი, როგორცაა მიელოგრაფია (ინვაზიური მეთოდი) და კომპიუტერული ტომოგრაფია (CT), რომელიც აძლევს პაციენტს მაიონებელ გამოსხივებას, მის უკან დარჩა.

თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (მრტ) ღერძულ პროექციაში ინიშნება ზოგიერთი მისი დაავადებების დროს.

რა შემთხვევებში შეიძლება დანიშნული იყოს თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია:

თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (MRI) დიაგნოსტიკის პროცედურა.

ჩვენ ვთავაზობთ პაციენტებს გაიარონ თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია მაგნიტური ველის 1,5 T (ტესლა) სიძლიერის მქონე აპარატის გამოყენებით. შესაძლოა აგრეთვე მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის ჩატარება ინტრავენური კონტრასტირებით (ომნისკანი) ჯანსაღი ქსოვილისა და სიმსივნის შორის ვიზუალური განსხვავებების გაზრდის მიზნით. ტომოგრაფი გათვლილია ჭარბწონიან პაციენტებზეც (250 კგ-მდე).

 

რა ღირს მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია?

მრტ გამოკვლევის ჩატარება შესაძლებელია 1.5 და 3 ტესლა აპარატებზე. კვირა დღეს 1.5 ტესლა აპარატზე გამოკვლევა ტარდება ფასდაკლებით - 20 %. 3 ტესლა აპარატზე ფასდაკლება არ ვრცელდება. სტუდენტებს და პენსიონერებს შეუძლიათ ისარგებლონ დაფინანსებით.

1.5 ტესლა მრტ ფასები:

 • თავის ტვინი - 365 GEL (292 GEL ფასდაკლებით)
 • გულმკერდის ღრუს ორგანოები - 365 GEL (292 GEL ფასდაკლებით)
 • მენჯის ღრუს ორგანოები - 365 GEL (292 GEL ფასდაკლებით)
 • მუცელი ღრუს ზედა ნაწილის ორგანოები - 365 GEL (292 GEL ფასდაკლებით)
 • ხერხემლის ნებისმიერი ერთი სეგმენტი - 365 GEL (292 GEL ფასდაკლებით)
 • მთლიანი ხერხემალი - 470 GEL (376 GEL ფასდაკლებით)
 • მთლიანი სხეულის მრტ - 1035 GEL (ფასდსკლება არ ეხება)
 • სედაცია - 365 GEL (ანესთეზიოლოგის მომსახურებით)

 

3 ტესლა მრტ ფასები:

 • თავის ტვინი - 415 GEL
 • ხერხემლის ნებისმიერი სეგმენტი - 415 GEL
 • მთლიანი ხერხემალი - 570 GEL
 • მთლიანი სხეულის მრტ - 1190 GEL

იხილეთ აგრეთვე